Onderstaand ziet u de nieuwsbrief die wij deze zomer verspreid hebben.

Onze visie op de financiele situatie van de gemeente Noord-Beveland. Klik op de onderstaande link.

1 Lastenverhoging.mp4 (3998683)1 Lastenverhoging.mp4 (3,8 MB)

De gemeente Noord-Beveland verleende wel vergunning voor de bouw van 4 nieuwe windmolens.

U kunt de vergunning downloaden via deze link.   omgevingsvergunning.pdf (505300) 

Hieronder ziet u de aankondiging op de website van de gemeente:

Gemeente verleent vergunning in strijd met bestemmingsplan

Hieronder staan de vragen die BEN heeft gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de in onze ogen onterechte vergunning voor de bouw van 4 windmolens. Klik op de groene link.  Windpark NB 4.pdf (2,7 MB)                          foto vanaf de Schotsman.

 

Vanaf nu kan iedereen het volledige rapport ‘Aldi Papers’ inzien. Met dit rapport wil BEN de inwoners van Noord-Beveland en geïnteresseerden volledig informeren over de achtergronden en details, die betrekking hebben op alles wat er in het Aldi-dossier is gebeurd. Het rapport geeft een reconstructie van het gehele traject, vanaf de start in 2009 tot en met het einde in maart 2016, en is gebaseerd op de door BEN van de Gemeente verkregen documenten. Het rapport wordt onderbouwd met informatie ontleend aan gespreksverslagen, raadsverslagen, brieven en emails. Een volledige openheid van zaken en iedereen kan zijn conclusies trekken over de (politieke) rol van alle personen, die (mede) verantwoordelijk waren voor het Aldi-dossier.

Het rapport en de ondersteunende documenten kunt u downloaden van de website www.aldipapers.nl Helaas kon de Gemeente ons nog niet het totale bedrag van de gedane investeringen en gemaakte kosten verstrekken. Zodra wij de financiële gegevens van de Gemeente hebben ontvangen, worden deze toegevoegd.

Alles wat men over het Aldi-dossier wil weten, kan men lezen op www.aldipapers.nl

DE FEITEN EN NIETS DAN DE FEITEN OVER DE 'KOMST' VAN ALDI !

BEtrokken Noord-Beveland (BEN) heeft, op basis van de door de Gemeente op 17 mei 2016 verstrekte documenten, een rapport samengesteld over de (beoogde) komst van Aldi naar Wissenkerke. Aanleiding was o.a het Persbericht in maart 2016 (mede geplaatst op de website van de Gemeente) waarin BEN door de fracties van VVD, SGP, CDA, NBB en PvdA werd beschuldigd van suggestieve uitspraken over de gedane investeringen en gemaakte kosten.

Wij vonden de titel ‘Aldi Papers’ zeer toepasselijk, omdat veel van de ontvangen documenten nooit eerder zijn gepubliceerd en belangrijke informatie bevatten, waarvan iedereen kennis moet kunnen nemen. Met dit rapport wil BEN de inwoners van Noord-Beveland volledig informeren over de achtergronden, details en cijfers, die betrekking hebben op alles wat in het Aldi-dossier tussen 2009 en 2016 is gebeurd. Het rapport geeft volledige openheid van zaken. Iedereen kan zijn conclusies trekken over de beschuldigingen aan het adres van BEN en de (politieke) rol daarin van alle personen, die mede verantwoordelijk waren voor het Aldi-dossier.

Graag hadden wij een compleet rapport gemaakt, maar de Gemeente kon ons nog niet een volledige opgave doen van alle investeringen en gemaakte kosten. Wij menen dat langer uitstel niet wenselijk is en dat de inwoners van Noord-Beveland recht hebben om kennis te nemen van onze schokkende bevindingen.

Vanaf 8 juli kunt u het volledige rapport en alle bijbehorende documenten inzien en downloaden vanaf: www.aldipapers.nl

Al jaren stond de verpaupering van het centrum van Wissenkerke hoog op de Gemeente-agenda. Het eerste, concrete plan uit 2005 voor de realisatie van een woningbouwproject mislukte, vanwege de (te) hoge kosten voor de verwerving van de benodigde grond. Door de Gemeente werden er wel diverse beleidsplannen gemaakt, maar concreet gebeurde er niets. Eerst in 2009 kwam er wat beweging, toen er een externe partij werd ingeschakeld om de invulling van het centrum met winkels te onderzoeken. Wat hierna gebeurde, is genoegzaam bekend en nu meer dan 6 jaar later resteert er slechts een open gat in het hart van Wissenkerke met een overvloed aan parkeerplaatsen. 

Een maand geleden vroegen wij om ideeën voor de invulling van het Gat en aan deze oproep is goed gehoor gegeven, waarbij van alle ingediende ideeën een totaalplan is gemaakt. De locatie in het centrum leent zich bij uitstek om als ontmoetingsplaats dienst te doen, waarbij er ruimte komt voor inwoners van alle leeftijden. Jong en oud ontmoeten elkaar op het Centrumplein, waar gelegenheid is voor sport, spel, cultuur, educatie en voorlichting. Alle details van het plan kunt u lezen in het document dat u hierna kunt downloaden: Centrumplein Wissenkerke.pdf

Het is tijd dat er eindelijk iets gaat gebeuren voor alle omwonenden, die al 3 jaar tegen een lege vlakte aankijken of voor degenen die dagelijks nog de gevolgen van de gesloopte panden ervaren. 

Het is nu wel eens tijd voor een echte ‘dorpsvernieuwing’ voor het hart van Wissenkerke! 

Het thema voor de maand juni was ‘Toerisme op Noord-Beveland’  en dit sprak veel mensen aan. Dit bleek uit het grote aantal nieuwe aanmeldingen, die we deze maand voor BURGERSTEM.NET ontvingen. De response op deze enquête was weer erg hoog met meer dan 80%. Op nagenoeg alle vragen was één antwoord duidelijk de winnaar, waarmee de deelnemers duidelijk hun mening wilde laten horen.

Iedereen onderschrijft het belang van het Toerisme, maar men heeft wel angst dat wanneer wij niet zorgvuldig omgaan met onze natuur en de ruimte, deze op termijn aan het Toerisme opgeofferd gaan worden. Focus moet meer op kwaliteit in plaats van op kwantiteit liggen en het Toerisme meer gericht worden op doelgroepen voor buiten het hoogseizoen.

Alle resultaten van de enquête kunt u hierna downloaden Resultaten enquete juni 2016.pdf 

en de resultaten van de eerdere enquêtes vindt u op www.burgerstem.net

 

De enquête van mei stond in het teken van het Winkelbestand op Noord-Beveland. Wij vroegen o.a hoe het voorzieningen-niveau qua winkels in de eigen dorpskern is, welke winkels men het meeste mist, welke afwegingen men maakt bij de aankoop van producten en hoeveel kilometer men bereid/in staat is om voor de dagelijkse boodschappen te rijden. Het aantal deelnemers aan BURGERSTEM.NET blijft nog steeds groeien, en ook het responsepercentage blijft boven de 80%, wat uitzonderlijk hoog is, waarvoor onze dank! 

Het is duidelijk dat de resultaten per dorpskern nogal verschillen en kunt alle resultaten bekijken in de enquete zelf die u hier downloaden: Resultaten enquete mei 2016.pdf 

Nog geen deelnemer aan BURGERSTEM.NET en wilt u ook maandelijks uw stem laten horen. Geef u dan op door uw naam en adres te mailen aan: burgerstem@zeelandnet.nl

De komst van een discountsupermarkt naar Wissenkerke houdt de gemoederen nog altijd bezig. In deze discussie realiseert niet iedereen zich, dat er voor elke, nieuwe vierkante meter supermarkt ook ruimte moet zijn. Daarbij moet voorkomen worden dat kleine buurtsupers door de komst van grote discounters het slachtoffer worden. Discountsupermarkten, zoals de Aldi en Lidl, stellen hoge eisen aan de omzet per vierkante meter. BEN is nooit tegen de komst van een discountsupermarkt geweest, mits hier voldoende ruimte voor was/is en dat de komst niet ten koste zou gaan van de kleinere, bestaande middenstanders.

De beslissing over de komst van de Aldi werd al in 2010 genomen, waarbij in 2011 en 2012 winkelstudies werden uitgevoerd om deze beslissing te onderbouwen. Wie kritisch naar de cijfers in deze studies kijkt, ziet dat er onvoldoende ruimte is voor de vestiging van een discountsupermarkt op Noord-Beveland. BEN vindt dat er geen valse verwachtingen moeten worden gewekt, en er gezocht moet worden naar realistische, nieuwe ideeën voor de open ruimte in het hart van Wissenkerke. Daarbij moeten ook inwoners hun ideeën kenbaar kunnen maken, ondanks dat sommige mensen vinden dat alleen de politiek hiervoor verantwoordelijk is. BEN gelooft juist in de participatie van inwoners, waardoor men direct betrokken wordt bij de gemaakte keuze(s), in plaats dat dit van bovenaf wordt opgelegd.

BEN doet een oproep om kritisch naar de onderstaande cijfers te kijken en zich bewust te zijn dat een discountsupermarkt niet een vestiging opent op basis van 800 handtekeningen!

Uitgaande van 800m2 winkelruimte en een opbrengst (normproductiviteit) van € 8.672,40 per m2, zou een nieuwe discountsupermarkt ca. € 7 miljoen moeten omzetten, waarvan gezien de beschikbare ruimte (distributieve mogelijkheden) van 333 m2 (= ca. € 3 miljoen), de omzet van ca. € 4 miljoen bij andere supermarkten/middenstanders op Noord-Beveland vandaan moet komen. Iedereen zal begrijpen dat dit zal leiden tot het verdwijnen van de kleinere winkels.

Duidelijk is dat een goedkope discountsupermarkt voor de gemeenschap tot nu toe een dure boodschap is gebleken.

Nu Aldi afziet van de vestiging van een supermarkt, heeft deze vorm van ‘Dorpsvernieuwing’ van de Gemeente helaas niets meer opgeleverd dan een gapend gat in het hart van Wissenkerke. BEtrokken Noord-Beveland (BEN) vindt dat er aan dit gat eindelijk iets moet gaan gebeuren.

Al ruim 10 jaar is er sprake van verpaupering van het centrum van Wissenkerke door o.a. langdurige leegstand van oudere panden. In 2013 werden deze panden ten behoeve van de Aldi gesloopt, maar de aanblik van een gapend gat in het hart is geen echte verbetering.

BEN vindt het nu tijd dat ook de bevolking van Wissenkerke en Noord-Beveland ideeën voor de vernieuwing van het hart van Wissenkerke kan indienen. BEN gelooft in de participatie van inwoners, en wil iedereen de gelegenheid geven om zijn/haar ideeën te laten horen.

Wij zijn ons bewust dat dit geen eenvoudige opgave is, want het idee zal aan vele eisen moeten voldoen. Maar vindt u dat er bijvoorbeeld een beeldentuin, een verzamelatelier voor kunstenaars, een markthal moet komen, al dan niet in combinatie met woningen of …….…. 

Het zijn enkele van de gehoorde suggesties, maar elk ander idee is juist van harte welkom!

BEN roept iedereen op om zijn/haar ideeën met ons te delen, en wij zorgen ervoor dat alle ideeën voor een echte vernieuwing van het hart op het Gemeentehuis terecht komen.

Wij horen graag van u, en u kunt uw ideeën mailen aan: ben-contact@zeelandnet.nl

 

Resultaten enquête April 2016

In de enquête van april vroegen om de mening van de Burgerstemmers over het (basis)onderwijs op/vanuit Noord-Beveland. Ook deze maand is het aantal Burgerstemmers weer gegroeid, waardoor we het hoogste aantal ingevulde enquêtes tot nu toe hebben ontvangen. Door de ingave van de leeftijdsklasse, konden wij ook de resultaten splisen, waarbij de meest significante verschillen hieronder zijn weergeven.

Opvallend daarbij is dat naarmate de leeftijd stijgt men minder eenduidig antwoord geeft op de gestelde vragen. Dit is natuurlijk ook een direct gevolg van het feit dat de oudere leeftijdsgroepen sterker vertegenwoordigd zijn in de deelnemers van BURGERSTEM.NET. Ook blijkt dat in tegenstelling met eerdere enquêtes er minder gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een eigen mening op een vraag weer te geven, zodat de aangereikte antwoordmogelijkheden blijkbaar voldoende keuzemogelijkheid boden.

Alle resultaten van de enquête leest u in de rapportage: Resultaten enquete april 2016.pdf 

Wilt u ook uw mening laten horen, geef u dan op door uw naam en adres te mailen aan: burgerstem@zeelandnet.nl
Alle informatie over burgerstem en de tot nu toe gehouden enquêtes vindt u op: www.burgerstem.net

 

Vereniging Eigen Huis heeft onder 107 van de 390 gemeenten een grote steekproef gehouden naar de stijging van de OZB in 2016. Elk jaar legt het Rijk een norm op waarmee Gemeenten hun OZB maximaal mogen laten stijgen. Voor dit jaar is de norm maximaal +1,57 procent, om te voorkomen dat de OZB uitsluitend wordt verhoogd om de gemeentekas te spekken. Huiseigenaren betalen het komende jaar in Nederland gemiddeld 1,8 procent meer OZB dan afgelopen jaar. Het is voor de vijfde keer op een rij dat de gemeenten deze belasting harder laten stijgen dan is toegestaan. Sinds 2012 blijkt deze norm elk jaar te zijn overschreden, en dat geldt zeker voor Noord-Beveland waar al jaren de stijging van de OZB meer is dan het gemiddelde in Nederland. 

In 2016 stijgt de OZB op Noord-Beveland met iets meer dan 2%, waarmee deze stijging hoger is dan het gemiddelde (1,8 %) en bijna 0,5 procent hoger is dan de toegestane norm (1,57%). Ook in eerdere jaren overschreed Noord-Beveland zowel de norm als het gemiddelde, zoals blijkt uit de volgende cijfers. Vanaf 2011 tot en met 2015 steeg de OZB: in 2011 + 4,9% (landelijk +2%), in 2012 +4,7% (landelijk +4%), in 2013 +7,2% (landelijk +2,1%), in 2014 +3,4% (landelijk +2,7%) en in 2015 +4,8% (landelijk +2,8%). Het is duidelijk dat Noord-Beveland geen beperkingen kent voor wat betreft de belastingverhogingen. Dat geldt ook voor de riool-heffing, die de laatste jaren explosief stegen en nog meer afweken van de gemiddelde verhogingen in Nederland. Tussen 2011 en 2015 stegen de rioolrechten met gemiddeld 15%, terwijl er landelijk zelfs sprake was van een daling! Niet voor niets maakte BEN tijdens de Algemene Beschouwingen nadrukkelijk bezwaar tegen de verhogingen voor 2016. Met steun van vooral de raadsleden van de coalitie VVD, SGP en CDA werden de voorstellen voor belastingverhoging voor 2016 echter aangenomen. En dat terwijl Noord-Beveland over een zeer ruime reserve beschikt en er geen noodzaak was voor verhoging van de belastingen. Vindt u dit ook en wilt u niet elk jaar weer geconfronteerd worden met stijgende Gemeentelijke Lasten, dan weet u wat u bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen te doen staat!

Deze Coalitie bestuurt al meer dan 20 jaar, en is het geen tijd voor verandering?

Deze cijfers liegen niet

In de raadsvergadering van 10 maart j.l. werd BEN beticht van suggestieve uitlatingen en verdraaiing van feiten over het ALDI-fiasco. Naar aanleiding hiervan verzond de Gemeente een dag later een persbericht namens VVD, SGP, CDA, PvdA en NBB, waarin deze zich distantieerden van door BEN gedane uitspraken. (Het bericht is overigens na een protest van BEN ondertussen van de website van de Gemeente verwijderd.) Blijkbaar moet het collectieve geheugen van de raadsleden van deze partijen weer wat worden opgefrist. Het is duidelijk dat men of kort van memorie is, of zich liever de onderstaande feiten niet meer herinnert.

Wethouder van der Maas schrijft in een memo van 7 maart 2016, dat men al in 2005 bezig was met plannen om het centrum van Wissenkerke te vernieuwen. Daarbij werd gedoeld op de vervanging van de leegstaande panden van De Moor. In 2005 bleken alle hiervoor overwogen bouwscenario’s te stranden op de grondkosten, die toen in totaal € 2,5 miljoen (!) bedroegen. Pas in 2010 (dus 5 jaar later) koopt de Gemeente de panden aan de Voorstraat en Oostvoorstraat voor € 720.000,=. Ook in 2010 werd door het Adviesburo Kardol een winkelonderzoek uitgevoerd, en in november van dat jaar kwam ook de projectontwikkelaar ‘Blijvend Goed’ in beeld. Hierna worden er diverse scenario’s besproken, en 2 extra panden gekocht aan de Weststraat voor € 327.000,=. Maar er is dan nog geen sprake van enige dorpsvernieuwing!

In 2011-2012 werd door Kardol een onderzoek, onder de naam Winkelverbeterplan, uitgevoerd waarbij in het eindrapport in 6 regels (zonder enige onderbouwing) wordt geconcludeerd dat de komst van ALDI een ‘meerwaarde’ voor Wissenkerke is. Dit was voor de Raad blijkbaar voldoende om akkoord te gaan met de vestiging van ALDI in het centrum, als concrete invulling van de ‘dorpsvernieuwing’ voor Wissenkerke. Kort na de aankoop van de panden aan de Weststraat werd door Blijvend Goed een huurcontract met ALDI afgesloten, en hierna ging men (vanaf juni 2013) met de sloop en ‘dorpsvernieuwing’ aan de slag. Normaliter zou Blijvend Goed (als contractpartij van ALDI en de projectontwikkelaar) hierna de regie en panden van de Gemeente hebben overgenomen en alle, hierna nog volgende lasten zelf hebben gedragen. Blijkbaar waren er andere afspraken gemaakt, waarbij de Gemeente alle kosten en daarmee ook het volledige risico voor haar rekening nam. De Oude Pastorie werd voor € 350.000,= gekocht, zodat in totaal voor ca. € 1.400.000,= in panden werd geïnvesteerd. De kosten voor sloop, sanering, infrastructuur en juridische procedures bedroegen in totaal € 606.500,=. Feitelijk is er dus meer dan € 2 miljoen geïnvesteerd, waarvan de Gemeente nu ca. € 1,5 miljoen oormerkt als kosten voor dorpsvernieuwing en ca. € 0,5 miljoen voor ALDI. Of dit alle kosten zijn, en op basis waarvan deze verdeling werd gemaakt, is totaal onduidelijk. Alle, beschikbare grond zou immers uiteindelijk voor de vestiging van ALDI worden gebruikt! Deze vorm van dorpsvernieuwing werd zeker niet door iedereen (h)erkend, wat ook bleek uit de juridische procedures die hierna, en nu nog steeds plaatsvinden. Opvallend is dat de meeste bezwaren vooral van middenstanders kwamen, die ook betrokken waren bij het Winkelverbeterplan en (volgens het Kardol-rapport) zich ‘hier volledig in konden vinden’. Maar in de praktijk bleek dit dus beduidend anders!

Al het bovenstaande heeft plaatsgevonden met goedkeuring van de gehele, toenmalige Raad met als enige uitzondering Mark Faasse. Als terzake deskundige, waarschuwde hij steeds voor kosten en risico’s, wanneer de Gemeente zelf als projectontwikkelaar zou gaan opereren. Het is tekenend dat alle betrokken fracties bij het ALDI-avontuur, dit blijkbaar vergeten zijn en zich nu liever distantiëren van al deze feiten. In plaats daarvan wordt de aandacht van het echte probleem, en de hiervoor verantwoordelijke partijen afgeleid. De VVD, SGP, CDA, PvdA en NBB zijn akkoord gegaan met alle aankopen, en dragen hierdoor (mede) de verantwoordelijkheid voor alle kosten en de daarmee gelopen risico’s. Men heeft nu (nog) het hoogste woord, maar beter was geweest wanneer men eerder de stem kritisch had laten horen.

De bovenstaande feiten en cijfers liegen niet, en zijn niet suggestief of een verdraaiing van de waarheid. BEN heeft de Gemeente inzage gevraagd in alle documenten, die betrekking hebben op het ALDI-dossier!

Succes heeft vele vaders, maar een mislukking is wees!

Bronnen: Aankoop panden (Kadaster) en Voorstel vestiging ALDI (Winkelverbeterplan pagina 11)

  

Kwestie Aldi zet de boel op scherp         

Bron: Artikel in PZC-courant van 12 maart 2016

Het Aldi-fiasco zet de verhoudingen in de Noord-Bevelandse gemeenteraad op scherp. Niet tussen coalitie en oppositie, niet tussen raad en college, maar tussen raad en raadslid, in dit geval fractievoorzitter Mark Faasse van oppositiepartij Betrokken Noord-Beveland (BEN). Hij kreeg donderdag een collectieve aanval te verwerken naar aanleiding van uitspraken die hij diezelfde dag in deze krant deed. Volgens de makelaar, die als enige altijd kritisch is geweest over de komst van en locatie voor de Aldi, is er op onverantwoorde wijze met gemeen-schapsgeld gesmeten. Nu de supermarkt alsnog afziet van een vestiging in Wissenkerke, vindt Faasse dat raad en college 'minimaal' excuses zouden moeten maken aan de bevolking. Daar bleken zijn collegaraadsleden niet van gediend. Zo gaan we hier niet met elkaar om, vatte Cor van de Woestijne (SGP) de meningen samen. De gemeente zelf deed gisterochtend een persbericht uitgaan met als kop 'Noord-Bevelandse fracties distantiëren zich van uitspraken BEN'. Opmerkelijk, aangezien een gemeente zich afzijdig dient te houden in het politieke debat.

Voor aanvang van de raadsvergadering was al achter gesloten deuren over de kwestie gesproken. De fractie van BEN was daar uit protest niet bij, omdat de partij vond dat dit in het openbaar moet gebeuren. Tijdens de raadsvergadering zelf, waar het punt niet op de agenda stond, vroeg Pim Schenkelaars van oppositiepartij NBB aan wethouder Adrie van der Maas om toch even de geschiedenis rond het centrumplan Wissenkerke te schetsen. Van der Maas vindt dat hij zelf 'geen verwijtbare fouten' heeft gemaakt. Hij hamerde erop dat het hele project, dat al sinds 2002 loopt, is gekoppeld aan dorpsvernieuwing en dat daarom niet kan worden gesuggereerd dat het geld is weggegooid. De fracties richtten hun pijlen vervolgens op Faasse. Die hoorde het verbale geweld aan, maar liet zich niet intimideren. De inwoner van Kamperland, die overigens zijn bewering dat het hele project de gemeente meer dan twee miljoen euro heeft gekost nog zal staven, zei het gevoel te hebben dat aan zijn vrijheid van meningsuiting werd gemorreld.

Dat de raad vierkant achter de wethouder blijft staan kan in feite ook niet anders, want de volksvertegenwoordigers hebben zichzelf klem gezet met hetzelfde argument waarmee Van der Maas zich kan verdedigen: uitvoering van raadsbesluiten. De bijna persoonlijke aanval op Faasse roept daarom de vraag op of er niet nog iets anders speelt, namelijk afgunst. De voormalig CDA'er heeft al die jaren voet bij stuk gehouden en met name zijn kritische houding ten opzichte van het Aldi-dossier zorgde ervoor dat zijn nieuwe partij BEN in 2014 in één klap de grootste partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Veel inwoners kunnen zich dus wel vinden in wat Faasse heeft te melden. Maar dat gegeven is nog steeds niet door iedereen geaccepteerd.

De eerste winkeltijdenwet dateert uit 1930, waarmee er een wettelijke regeling kwam voor winkelsluiting in Nederland. De wet bepaalde dat winkels alleen van 6.00 uur tot 22.00 uur open mochten zijn, en niet op zon- en christelijke feestdagen. In 1984 werd de koopzondag geïntroduceerd, en in 1996 kregen Gemeenten de autonomie om zelf te bepalen wanneer winkels open mogen zijn. Sinds de herziening van de winkeltijdenwet in 2013 mogen gemeenten zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn.
 
Het is niet te verwachten dat dit de laatste aanpassing zal zijn, aangezien de praktijk van alle dag deze regelgeving al lang weer heeft achterhaald. Via webwinkels kunnen consumenten 7 dagen per week en 24 uur per dag hun inkopen doen, en dit wordt niet beperkt door een verplichte winkelsluiting. Waarom hebben ondernemers met een winkel niet dezelfde vrijheid om te bepalen wanneer men open is, om zo ook hun voortbestaan te kunnen garanderen. Nieuwe ontwikkelingen zijn immers onafwendbaar en hierop moet men tijdig actie ondernemen, aangezien anders de winkelsluiting wel eens erg definitief kan worden. In alle dorpskernen zijn hiervan voorbeelden, en de signalen zijn duidelijk en dus overal zichtbaar. In grote steden vallen steeds meer gevestigde bedrijven om, en houden veel kleinere bedrijven het voor gezien. Winkelstraten verpauperen door de toenemende leegstand. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer deze ontwikkelingen zullen leiden tot een volledige liberalisering van de winkeltijden. 
 
Een ondernemer moet zelf kunnen bepalen wanneer hij of zij geld wil verdienen en niet gehinderd worden door beperkingen, opgelegd door de Gemeente. Afgelopen raadsvergadering werd een voorstel tot verruiming van de winkeltijden door de coalitie VVD, SGP en CDA weer weggestemd. Wellicht dat de coalitie (en vooral de VVD) zich wil realiseren dat vrijheid van ondernemen een groot goed is. Een ondernemer moet vrij zijn om te werken waar en wanneer hij wil! Ondernemers, die vanuit hun geloofsovertuiging niet op zondag willen werken, mogen anderen het recht niet ontnemen om wel op zondag open te zijn. 
 
             Heren en dames van de VVD, SGP en CDA: 
               We leven in 2016 en niet meer in 1916!!

BEtrokken Noord-Beveland (BEN) werd in 2013 opgericht door een aantal kritische inwoners, die vonden dat het tijd was voor een andere politiek op Noord-Beveland. Uit de verkiezings-resultaten in 2014 bleek dat vele inwoners het hiermee eens waren. BEN werd direct de grootste partij, maar kreeg helaas niet de gelegenheid om zitting te nemen in het College. Vanuit een positieve, maar kritische houding voert BEN een beleid, gericht op een duidelijke toekomstvisie. Een beleid dat door Bestuur en Fractie samen steeds in goed overleg en op basis van meerderheid van stemmen is bepaald. Helaas hebben we de laatste maanden moeten constateren dat Annet Versluijs steeds meer het gedachtegoed van BEN losliet en haar eigen ideeën had. Via Burgemeester Delhez werden wij vandaag geïnformeerd dat zij besloten heeft om als een eigen fractie onder de naam noord-beveland.nu verder te gaan. Onze wegen scheiden, maar wij wensen mevrouw Versluijs het beste voor de toekomst.

 Bestuur & Fractie BEtrokken Noord-Beveland   

De situatie rond de directeur van Delta de heer Kamerbeek begint meer en meer op een klucht te lijken, met als groot verschil dat de aandeelhouders, het personeel en de klanten van Delta hiervan niet genieten maar wel voor het gelag mogen betalen.

Regisseur van deze klucht is de heer Cees Maas die zich nadrukkelijk laat horen, maar zich beter wat bescheidener zou mogen opstellen. Maar dat laatste is een eigenschap die de heer Maas, als ex-bankier, niet erg sterk heeft ontwikkeld. Dat bleek eens te meer bij de vraag of een vertrek-regeling voor directeur Kamerbeek van Delta aan de aandeelhouders moet worden voorgelegd. De heer Maas vindt dat een vertrekregeling een zaak is waarover alleen de Raad van Commissarissen beslissen, maar de provincie en gemeenten (als aandeelhouders/financiers van Delta) vinden van niet.

Maandag j.l. bevestigde president-commissaris Maas nogmaals z’n positie in een overleg met vertegenwoordigers van de aandeelhouders, waarin hij stelde dat alleen hij en de andere leden van de Raad van Commissarissen de regie hebben over een eventuele vertrekregeling. De provincie heeft donderdag j.l. een brief aan de heer Maas gezonden, waarin men duidelijkheid vraagt over wat de Raad van Commissarissen precies verstaat onder een minnelijke schikking. Ook is gevraagd of de salarisverhoging van € 120.000 voor de heer Kamerbeek passend is binnen het in 2005 vastgestelde beloningsbeleid. Vraag blijft hoe lang de aandeelhouders zich nog als publiek, bij deze klucht, laten behandelen of eindelijk de regie in handen nemen. 

De hoofdrolspeler Kamerbeek stoeit ondertussen met de Raad van Commissarissen over de hoogte van zijn vertrekpremie, waarbij Kamerbeek meer dan de voorgestelde       € 800.000 eist. ‘Van goede tijden naar slechte tijden’ is geen slechte titel voor deze voortdurende, maar vooral voor Zeeland kostbare klucht.

De windturbines in de Jacoba/Rippolder worden voorlopig nog niet vervangen, en hopelijk wordt dit uitstel ook afstel. In de Gemeenteraadsvergadering van 11 februari j.l. heeft Peter de Neef van BEN bij wethouder van der Maas geïnformeerd naar de status van de vervanging, en de gesprekken met de omwonenden. Dit mede naar aanleiding van de grote bezwaren die er vooral vanuit de bewoners van de Banjaard tegen de vervanging van de windturbines waren gemaakt en die nauwelijks in de vervanging waren gekend. Camperwind deed voorkomen dat de omwonenden waren geïnformeerd en dat men zich in grote lijnen in de plannen kon vinden. De bewoners van de Roompot waren echter in het geheel niet in de geplande vervanging gekend.

Het Gemeentebestuur heeft eind november 2015 , bij monde van wethouder van der Maas, toegezegd er op toe te zien dat deze gesprekken, en alle noodzakelijke onderzoeken zorgvuldig en onafhankelijk, alsnog zouden plaatsvinden. In antwoord op de vraag van BEN naar de status, antwoordde van der Maas nu dat er nog de nodige gesprekken gevoerd moeten worden, en het lijkt dat een en ander voorlopig in de ijskast staat. BEN is in ieder geval blij zich vanaf het begin zeer kritisch ten aanzien van deze vervanging te hebben opgesteld, die uitsluitend gebaseerd was/is op inning van subsidiegelden door de aandeelhouders van Camperwind. Het ziet het er naar uit dat de wind voorlopig wel uit de subsidiemolens is genomen, maar BEN zal scherp aan de wind blijven koersen. Wij blijven ook deze ontwikkelingen op ons eiland kritisch volgen en houden u hierover via facebook en onze website op de hoogte!

 

 

Nog geen week geleden verdedigde President-commissaris Cees Maas (ex ING) nog vol verve de toegekende salarisverhoging aan directeur Kamerbeek van € 120.000,=. Maar het tij kan snel verkeren en nu (b)lijkt dat de heer Maas met dezelfde directeur die, nauwelijks 2 jaar na z'n aantreden, in onderhandeling te zijn over een vertrekregeling. Waakzaamheid is dus geboden, vooral omdat de zogenaamde 'Zwarte Piet' (met de bijbehorende rekening) van dit ontslag weer bij aandeelhouders, werknemers en klanten zal worden neergelegd. Voorkomen moet worden dat naast de 'ongepaste' salarisverhoging nu ook een 'riante' vertrekpremie wordt toegekend, die ongetwijfeld zal passen bij het door de heer Maas en z'n medecommissarissen vastgestelde beloningssysteem. En dat voor een bedrijf waar de stormbal is gehesen, en alle zeilen moeten worden bijgezet om het schip drijvende te houden. Het is beter om te voorkomen dat de heren en dame nog langer van ons geld 'Sinterklaas gaan spelen'. Wel is het de vraag of er nog een nieuwe directeur voor een 'net salaris' van € 400.000+ te vinden is, want Delta is niet meer de meest ideale werkomgeving . De aandeelhouders hebben (als gerechtigde partij) aan de Raad van Commissarissen gevraagd om niet overhaast te werk te gaan, en de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Men kan zich afvragen of dit, gezien ook de recente ervaringen, wel een gewillig oor bij Maas en zijn mede-commissarissen zal vinden. Wellicht is het beter om zelf het heft in handen te nemen en de commissarissen naar huis te sturen, die aantoonbaar niet bepaald adequaat toezicht en een zeer flexibel (belonings)beleid hebben gevoerd.

Duidelijk is dat Delta, ondanks dat men (nog) niet geprivatiseerd is, zich al wel de mentaliteit van geprivatiseerde marktpartijen volledig eigen heeft gemaakt. Men lijkt zich weinig gelegen te laten aan de publieke aandeelhouders, die alleen in beeld komen wanneer er een kapitaalinjectie van € 200 miljoen nodig is om de splitsing en herstructurering van Delta te financieren. Hopelijk wordt een deel van dit bedrag ook gebruikt aan een herstructurering van de bestuurs-structuur, inclusief de benoemingen en beloningen. De laatste jaren wisselen directeuren sneller dan de energietarieven, en is Kamerbeek de 3e directeur die in nog geen 4 jaar bij Delta zou vertrekken. Een energietarief kan bij Delta voor 3 jaar worden gegarandeerd, maar het aanblijven van een directeur blijkbaar niet. Een trieste constatering!

 

President-commissaris Cees Maas van Delta was tijdens z'n werkzame leven gewend om met groot geld om te gaan, en is dit duidelijk nog niet verleerd. Directeur Arnoud Kamerbeek van Delta ontving een aanvangssalaris van € 400.000,= per jaar en de heer Maas noemt dit een ´net salaris´, dat past bij een jonge man zonder enige ervaring als algemeen directeur. Een salaris dat wel ca. 2,5 keer het jaarsalaris van een minister is. Ook werd afgesproken dat de heer Kamerbeek in het tweede jaar zou doorgroeien naar een 'marktconform' salaris van € 520.000,=, mits hij goed zou presteren. Volgens de Raad van Commissarissen deed hij dit, hoewel de gestelde maatstaf van een succesvolle herstructurering en splitsing nog niet gerealiseerd is, wat ook nog maximaal € 200.000,= extra aan bonus oplevert.

De wereld waar de heer Maas uit afkomstig is, wordt gekenmerkt door hoge basissalarissen en exorbitante bonussen. En waar dit toe kan leiden, hebben alle Nederlanders aan hun pensioenen en spaargeld ervaren. Als vroegere, financiële topman van ING moest de heer Maas in 2010 aan de parlementaire onderzoekscommissie toegegeven, dat hij en zijn medebestuurders hadden gefaald in de periode voorafgaand aan de kredietcrisis. Niet dat deze boetedoening enig gevolg had voor het salaris of de uitgekeerde bonussen voor hem en zijn medebestuurders, maar wel des te meer gevolgen had voor de medewerkers van ING.  Sindsdien hebben duizenden werknemers hun baan verloren, en werden salarissen langdurig bevroren. Daarentegen bleef de top hun salarissen elk jaar 'marktconform' verhogen.

De commissarissen van Delta vonden het niet nodig om de aandeelhouders vooraf over de salarisverhoging van Kamerbeek in te lichten, wat op zich al voldoende zegt. Met de voor een bankman kenmerkende arrogantie stelt Maas: ,,We zijn dit niet verplicht en je weet bijna zeker dat de aandeelhouders er moeite mee hebben". Dus blijkbaar kun je het beter niet vooraf melden en gewoon doorvoeren, waarbij Maas stelt: "We hebben gehandeld volgens ONS beloningsbeleid". Dat het nieuws over de salarisverhoging daarbij op het moment komt, dat gemeenten en de provincie borg moeten staan voor de herfinan-ciering van € 200 miljoen voor de verliesgevende productietak en herstructurering van Delta, die veel banen gaat kosten, speelt geen enkele rol volgens Maas. Men zou van de Raad van Commissarissen toch mogen verwachten dat men zich bewust is van de financiële positie van Delta, en voor de gevoelens van haar werknemers, gezien de op handen zijnde ontslagen. Maar ook nu is Maas niet bereid om z'n verkeerde inschatting van de situatie te erkennen!

De Raad van Commissarissen heeft blijkbaar geen enkele boodschap aan de alom heersende onvrede en onrust; bij de ondernemingsraad, bij het personeel en bij de aandeelhouders, maar ook bij de inwoners van Zeeland, die indirect ook meebetalen aan de herfinanciering en herstructurering van Delta. Hopelijk is het nog mogelijk om via een voorbehoud tegen de beoogde herfinanciering van Delta, Maas en z'n medecommissarissen te corrigeren.

BEN zal samen met de andere oppositiepartijen deze week in de Raadsvergadering een motie indienen om de
Gemeente te vragen officieel bezwaar te maken tegen deze gang van zaken, en een voorbehoud ten aanzien van de bijdrage aan de herfinanciering van Delta.

Want wie de rekening bij DELTA betaalt, is toch ook degene die mee bepaalt!!


 

 

Noord-Beveland; Wil je daar nog wel begraven worden?

Noord-Beveland is een dure gemeente voor haar inwoners, zo bleek al eerder uit berichten in de PZC. Maar ook als laatste rustplaats is Noord-Beveland een dure eindbestemming. In Zeeland is het de duurste plek om begraven te worden; bijvoorbeeld ruim 3 keer zo duur als in Hulst. Een graf op Noord-Beveland kost bij elkaar voor 30 jaar ruim € 4.800,=, terwijl men in Hulst hiervoor € 1.440,= kwijt is.

De graftarieven zijn in 2016 met 10% verhoogd en dit past volledig in het beeld van de verhogingen, die Noord-Beveland ook op andere gebieden heeft doorgevoerd. Opvallend is dat alle, grote(re) gemeenten in Zeeland beduidend goedkoper zijn, en dit roept de nodige vragen op. Tijdens de Algemene Beschouwingen stelde BEN dan ook niet voor niets de belastingverhogingen voor 2016 uitgebreid ter discussie. Het College kon, unaniem gesteund door de raadsleden van de coalitie VVD, SGP en CDA, de voorgestelde verhogingen probleemloos doorvoeren.

En waarom? Noord-Beveland is geen armlastige Gemeente en bezit ZEER ruime reserves. Als motivatie wordt gegeven dat men voorbereid wil zijn op onvoorziene uitgaven, aangezien steeds meer taken naar de gemeenten worden overgeheveld. Maar door de belastingverhogingen blijven de reserves jaar na jaar steeds verder toenemen. Naast deze reserves kon de Gemeente ook investeringen in 'onvoorziene' projecten doen, zoals ALDI (1,7 miljoen), Strand-slaaphuisjes (0,5 miljoen) en de aankoop van de Stadspolder (4 miljoen)! Maar moeten de inwoners van Noord-Beveland voor deze projecten opdraaien?

Het is duidelijk dat inwoners, zelfs tot na hun dood, hieraan mogen meebetalen.

 

Enquête BURGERSTEM februari 2016

De Gemeente hecht grote waarde aan de betrokkenheid van burgers en vindt dat Dorpsraden hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Een dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich sterk maakt voor de belangen van inwoners van een dorpskern. Zij behartigen de belangen van een dorpskern, en helpen zo mee om de Gemeente meer inzicht te geven wat er in de gemeenschap leeft.

Hiermee wordt volgens de Gemeente de betrokkenheid van burgers bij het bestuur ook vergroot. Een dorpsraad heeft geen bevoegdheden, maar fungeert als een adviesorgaan van de Gemeente en contactpunt voor de inwoners met de Gemeente.

De Gemeente meent dat de dorpsraden in alle dorpskernen goed functioneren, maar blijkbaar wordt dit door de inwoners in de praktijk anders ervaren. Uit een eerdere enquête over Burgerinitiatief (september 2015) bleek dat veel inwoners geen idee hebben dat er een dorpsraad is, wat hun rol is en wie hier eigenlijk in zitten. BEN vindt dat, gezien het belang dat de Gemeente aan de Dorpsraden hecht (en waarmee wij het volledig eens zijn), er wel meer duidelijkheid moet komen over hun doel en beoogde functioneren.

In de enquête van februari vragen wij Burgerstemmers naar hun mening en ervaring met de Dorpsraad in hun dorpskern. De input gebruiken wij bij de ontwikkeling van een voorstel voor de Gemeenteraad. BEN wil aan Dorpsraden een duidelijke en actieve(re) rol in elke dorpskern geven, en zo ook een betere basis bieden voor het indienen van Burgerinitiatieven en de realisatie hiervan.

Nog geen Burgerstemmer geef u dan op. Stuur uw naam en adres aan: burgerstem@zeelandnet.nl

Ook Minister Schultz gebruikt verstand !!

Lees: www.pzc.nl/algemeen/binnenland/schultz-handhaaft-bouwverbod-kuststreek-1.5648916

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de Nederlandse kust niet mag worden volgebouwd. Regeringspartij PvdA samen met de oppositiepartijen SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus eist dat het plan om de bouwregels langs de kust te versoepelen van tafel gaat. Donderdag willen ze hierover een debat met minister Schultz (VVD) . Zij staat onder druk om het kustbesluit terug te draaien. Tot nu toe gold in kustgebieden buiten de bebouwde kom een landelijk verbod op bouwen. Vlak voor het Kerstreces besloot het kabinet dat verbod op te heffen. Wat de consequenties hiervan kunnen zijn, hebben wij op Noord-Beveland helaas al mogen ervaren. Zelfs ver voor het kabinet het besluit tot het opheffen van het landelijk verbod had genomen, was het Sophiastrand al volgebouwd. Ons gemeentebestuur had hier blijkbaar de toestemming van de Overheid niet voor nodig. Laten we hopen dat het verstand in Den Haag het gaat winnen van het lokale opportunisme. Lees er meer over op de website van de PZC: www.pzc.nl/algemeen/opmerkelijk/kamer-tegen-versoepelen-bouwregels-langs-de-kust-1.5638783

Wiens brood men eet, is niet altijd diens woord men spreekt!

Helaas moet BEN weer eens een misstand op Noord-Beveland signaleren. De bakkerij van Wim & Francien op Colijnsplaat moet na 16 jaar altijd open te zijn geweest (tijdens het vakantieseizoen en op feestdagen), de deur op zondag nu gaan sluiten. Oorzaak is de winkelsluitingswet, die uitsluitend door de coalitie van VVD, SGP en CDA werd ondersteund. Opvallend, vooral voor de VVD, die als liberale partij altijd voor ondernemers opkomt. De continuïteit van de bakkerij komt hierdoor onder druk te staan, doordat omzet wegvalt van bezoekers van de jachthaven, die altijd op zondagsmorgen brood kwamen kopen. BEN vraagt zich af welk doel men hiermee wil dienen? Wanneer de bakkerij moet stoppen, is er weer een dorp waar een voorziening verdwijnt. Wij ondersteunen de petitie voor Wim en Francine van harte, die u in de bakkerij kunt tekenen of elektronisch, en wij hopen dat veel Noord-Bevelanders dit doen via:  www.petities24.com/bakkerij_colijnsplaat_broodnodig

Tolerantie is kenmerkend voor ons (ei)land, maar is steeds moeilijker te vinden!

 

 

Succesvolle BEN informatieavond

Afgelopen donderdag vond de informatiavond van BEN plaats. De bedoeling van deze avonden is om de relatie met Betrokken Noord-Bevelanders te versterken en hun mening te horen over actuele onderwerpen. Na een welkom door Jo Valente, gaf Mark Faasse een presentatie over de visie van BEN op de toekomst van Noord-Beveland. Hierna volgde een korte presentatie over BURGERSTEM.NET gegeven door Frits Nicolaas en werd er daarna druk gediscussieerd over een aantal zaken die de aanwezigen sterk bezig houden. We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle avond met een grote betrokkenheid van alle deelnemers.

                                                                                                                                                                                                                 Iedereen die niet bij de avond aanwezig kon zijn, kan de presentaties bekijken : Presentatie 10 december 2015.pdf

 

 

In de Rip- en Jacobapolder te Kamperland staan 5 windmolens, die 8 jaar oud zijn. Gebouwd zonder de benodigde m.e.r.-toetsing (zie Bestemmingsplan buitengebied pas op!.pdf) , maar wel met een MEP-subsidie. Camperwind, die de windmolens heeft gebouwd en exploiteert, krijgt voor elke, geleverde kWh stroom € 0,04 + € 0,06 subsidie. Deze subsidie duurt 10 jaar, terwijl de levensduur van de windmolens 15 tot 20 jaar bedraagt. De molens kunnen dus rustig verder draaien, alleen de subsidie stopt.

Nu de subsidietermijn over 2 jaar verstrijkt, wil Camperwind de 5 windmolens vervroegd gaan vervangen door 4 nieuwe, maar wel beduidend hogere windmolens. Dit om gebruik te kunnen maken van de nieuwe subsidieregeling SDE+, die 15 jaar subsidie verstrekt. Die subsidieregeling is bedoeld om de opwekkingscapaciteit van windenergie te vergroten, en niet om deze te misbruiken voor vervanging van bestaande windmolens. Camperwind bestaat uit slimme 'windhandelaars', die het echt niet om duurzame energie te doen is, maar wel om een riante subsidiestroom van maximaal  € 6 miljoen per windmolen. Overlast voor de inwoners in de omgeving en aantasting van het landschap is daarbij totaal hun probleem niet!

BEN heeft het College van B&W geconfronteerd met deze gang van zaken, die niets met duurzaamheid te maken heeft, en alles met oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Helaas zijn er nog steeds ondernemers die zonder enige scrupules misbruik maken van subsidiegelden, die echter wel door de Gemeenschap moeten worden opgebracht. Wethouder A. van der Maas heeft hier totaal geen boodschap aan, want als er subsidiegeld beschikbaar is, kan het net zo goed naar Noord-Beveland komen. Een principeloos standpunt van een wethouder die zich zo graag op zijn principes voorstaat.

Een veel groter en fundamenteler probleem wordt hiermee wederom pijnlijk zichtbaar, namelijk hoe bestuurders omgaan met het geld van de burger. De Gemeenschap draait op voor deze 'Rip-deal', waaraan de lokale overheid volledig haar medewerking verleent ten gunste van een selecte groep lieden en de belastingbetaler de rekening betaalt.

BEN zal alles in het werk stellen om deze 'subsidiewaanzin' te stoppen maar, gezien de coalitiemeerderheid met enkele (in)direct belanghebbenden, zal dit  niet eenvoudig zijn.

BEN zal zich echter blijven verzetten tegen dergelijke misstanden op Noord-Beveland.

 

Algemene Beschouwingen & Begroting 2016

BEN wilde voor 2016 geen Gemeentelijke lastenverzwaring en ook dat alle geïnde precariobelasting op kabels & leidingen voor 100% werd terugbetaald, maar helaas heeft de coalitiemeerderheid anders besloten!!     

Gisteren hebben de Algemene Beschouwingen plaatsgevonden over de Begroting voor 2016. De presentatie van BEN stond vooral in het teken van de toekomst, zonder daarbij aan het verleden voorbij te gaan. Het  thema van BEN was bewust: "Omzien naar de Toekomst". Voor de toekomst is een duidelijke visie nodig, waarvan BEN in de begroting voor 2016 (te) weinig terugziet. Door het ontbreken van een kadernota, waarin de Gemeente haar plannen beschrijft en de hiervoor benodigde middelen, is de inhoud vooral gebaseerd op oude teksten, en de cijfers op die van 2015 met een opslag in procenten. BEN heeft er voor gekozen om  voorstellen te doen gericht op de toekomst, en NEE te zeggen tegen de geplande lastenverhogingen.

De coalitiepartijen blikten in hun beschouwing vooral terug op wat er in 2015 gerealiseerd is en dat deze weg gecontinueerd kan worden, ofwel 'meer van hetzelfde'. Verder bleek dat alle coalitiepartijen met exact dezelfde voorstellen kwamen ten aanzien van belastingverhogingen. Wederom een bewijs dat dualisme een wassen neus is en alle input gecoördineerd wordt. BEN heeft gekozen voor de lijn 'geen lastenverzwaring in 2016'. Niet om populistisch te zijn maar omdat, gezien de aanwezige reserves en jaarlijkse overschotten, dit ook niet nodig is.

Naast BEN kwamen er alleen van de collega oppositiepartijen kritische geluiden, maar werden uiteindelijk (gezien de stemmeerderheid van de coalitiepartijen) alle voorgestelde belastingverhogingen aangenomen. Dus ook de lastenverzwaring als gevolg van de nieuwe precario-rechten op kabels en leidingen. Deze 'onzinbelasting' (volgens wethouder P. de Putter) die door de Gemeente aan Delta en Evides wordt berekend, wordt naar alle gebruikers via de energie- en waternota doorbelast. Een deel van deze belasting wordt wel 'gecompenseerd' door de geplande verhoging voor de rioolbelasting niet door te voeren. (Een sigaar uit eigen doos) De rest wordt gereserveerd, aangezien Delta de Gemeenten hierover een proces heeft aangedaan, die men mogelijk ook nog kan verliezen en dan alles weer moet terugbetalen. Al met al gaat iedereen op Noord-Beveland er in 2016 ca. € 42,= op achteruit en worden de rioolrechten feitelijk gewoon verhoogd, alleen geïnd via de kabelbelasting.

En dit voor een onzinbelasting, die men gaat doorberekenen om te voorkomen dat wij anders meebetalen aan de berekende belastingen voor alle Zeeuwse Gemeenten, zonder dat de belasting van onze gemeente met andere gemeenten wordt gedeeld. Een uiterst complexe wijze om belasting te innen en wellicht had men er beter aan gedaan om er bij Delta & Evides op aan te dringen dat wanneer Noord-Beveland deze belasting niet doorberekent men deze ook niet aan de inwoners  doorbelast. Maar het lijkt er op dat men gekozen heeft voor het credo 'Waarom makkelijk, als het ook moeilijk kan'.

De complete presentatie van BEN kunt u hierna downloaden. Presentatie BEN - Algemene Beschouwingen 2016.pdf

 

Alle Zeeuwse huishoudens zijn volgend jaar meer kwijt aan Gemeentelijke Lasten. De stijging varieert van enkele euro's tot meer dan vier tientjes, afhankelijk van de situatie. Dat blijkt uit een vergelijking van de begrotingen, die deze weken in alle gemeenteraden worden besproken.

In alle gemeenten nemen de woonlasten opnieuw toe. Forse stijgers bij gezinnen met een eigen woning zijn Middelburg (+6,8 procent), Noord-Beveland (+5 procent) en Hulst (+4 procent). Gezien de gezonde, financiële status van Noord-Beveland roept deze verhoging vragen op, die BEN tijdens de algemene beschouwingen ook zal stellen.

e enquête van oktober stond in het teken van Windenergie op Noord-Beveland. Aanleiding was de presentatie die het Windpark Camperwind recentelijk in de Gemeenteraad gaf over hun voornemen om de huidige 5 windturbines in de Jacoba/Rippolder te gaan vervangen door 4 nieuwe, die echter beduidend hoger zullen zijn dan de huidige windturbines. Deze turbines zullen nog meer in het landschap zichtbaar zijn en ook meer invloed hebben op de directe omgeving.

In de enquête werd onder andere gevraagd wat men vond van Windenergie en welke invloed deze mag hebben op het landschap en de leef- en woonomgeving? De belangrijkste conclusies kunt u hierna lezen.

 

85% van de Burgerstemmers vind windenergie belangrijk, waarbij een deel van deze stemmers (40%) wel meer gelooft in zonne- en getijdenenergie. Een meerderheid vindt wel dat er niet meer windturbines bij moeten komen, waarmee     ca. 25% geen moeite mee heeft. Een grote meerderheid (>70%) is kritisch over de vervanging van de bestaande windturbines, waarbij ca. 30% vindt dat bijgevolgen voor de omwonenden geen vergunning moet worden afgegeven en meer dan 40% vindt omwonende moeten worden gecompenseerd. Circa de helft van de stemmers heeft geen bezwaar tegen windturbines, waarbij zo'n 30% vindt dat nog het landschap, nog de omwonenden hiervan de dupe mogen worden. Meer dan de helft van de stemmers vindt niet dat de Gemeente duurzame energie stimuleert en/of hier zichtbaar mee bezig is.

 

Wilt u de complete rapportage bekijken, click dan op het bestand: Rapportage Oktober Enquete Windenergie.pdf

Ook uw stem laten horen, meldt u dan aan voor BURGERSTEM.NET door uw naam en adres te mailen aan: burgerstem@zeelandnet.  Deelname is volledig anoniem.

Windpark Camperwind heeft recentelijk een presentatie in de Gemeenteraad gegeven over hun voornemen om de huidige 5 windturbines in de Jacoba/Rippolder te gaan vervangen. De 4 nieuwe, zullen echter beduidend hoger zijn dan de huidige windturbines en nog meer in het landschap zichtbaar zijn en daardoor ook meer invloed hebben op de directe omgeving.

De BURGERSTEM.NET enquête van oktober staat geheel in het teken van windenergie. Wat vindt u er van en welke invloed mag het hebben op landschap en leef- en woonomgeving?

Wij horen graag uw mening zodat wij inzicht krijgen hoe u denkt over duurzame energie.

Nog geen deelnemer en u wilt ook uw stem laten horen, mail dan uw naam en adres aan: burgerstem@zeelandnet.nl en u krijgt de enquête toegezonden.

Invoering BURGERINITIATIEF op NOORD-BEVELAND

De enquête van september stond in het teken van Burgerinitiatief. Er zijn momenteel enkele burgerinitiatieven op Noord-Beveland actief, maar het ontbreekt aan een solide, bestuurlijke basis. BEN maakt zich sterk om burgerparticipatie en de hiervan afgeleide burgerinitiatieven vast op de politieke agenda te zetten, en zo ondersteuning te geven aan lopende en nieuwe initiatieven.

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers in het algemeen positief zijn over de invoering van Burgerinitiatieven, waarbij er meer bijval is voor het Burgerinitiatief (Her)bestemming en (Her)gebruik dan voor het Burgerinitiatief Mededinging. Dat geldt ook voor een eventuele bijdrage aan beide initiatieven, waarbij het Burgerinitiatief Mededinging minder scoort.

Voor wat betreft de medewerking vanuit de Gemeente Noord-Beveland geldt voor beide initiatieven dat ca. 20% van de inwoners denkt dat de Gemeente hieraan niet zal willen meewerken. Op de  vraag of men dacht of de dorpsraad de coördinatie/begeleiding zou kunnen uitvoeren, antwoordde 37% ja, maar ook 37% nee, terwijl de overige 26% zich niet direct uitsprak omdat men de dorpsraad in de eigen kern niet kende of zichtbaar vond.

Alle resultaten (ook per dorpskern) kunt lezen in: Rapportage September Enquete Burgerinitiatief.pdf

Wilt u ook uw mening geven over onderwerpen die op Noord-Beveland spelen, mail dan uw naam en adres naar: burgerstem@zeelandnet.nl

 

Verstandige beslissing handhaving reclameborden

De recent door de Gemeente ingezette handhaving op reclameborden, is op dit moment in de ijskast gezet. Dit bleek uit een gesprek tussen de Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland (GON) en wethouder P. de Putter. De Gemeente voert aan dat de handhaving op verzoek van de ondernemers zelf plaatsvindt, echter het is opvallend dat de meeste borden er al vele jaren (soms meer dan 10 jaar) staan en de Gemeente eerst dit jaar is gestart met handhaving. Ook vindt de genoemde handhaving zeker niet op verzoek van het GON plaats!

Zoals wij al eerder melden, ziet BEN niets in deze handhaving en heeft dit ook aan de Gemeente duidelijk kenbaar gemaakt. Vooral omdat ook hier weer sprake is van de nodige willekeur (waarom nu en waarom mogen sommigen wel en de meesten niet). BEN verzet zich tegen deze willekeur en zal de vinger aan de pols blijven houden.

Enquête BURGERSTEM september 2015

Burgerinitiatief; Actief deelnemen aan de lokale democratie

De enquête van september staat in het teken van Burgerparticipatie. BEN wil hierin na de introductie van BURGERSTEM.NET een volgende stap gaan zetten en inwoners de gelegenheid bieden om initiatieven in te dienen omde leefbaarheid van hun woonomgeving te vergroten. Wij gaan ons sterk maken om burgerparticipatie in de praktijk te brengen, en daarbij ook de Dorpsraden actief betrekken. Dit willen wij bereiken door een voorstel in de Gemeenteraad te doen voor de invoering van een tweetal Burgerinitiatieven:

Burgerinitiatief Mededinging en (Her)Bestemming/(Her)Gebruik

Burgerinitiatief Mededinging geeft inwoners de mogelijkheid om voorstellen in te dienen om zelf invulling te gaan geven aan voorzieningen, die nu door de Gemeente of derden worden ingevuld (en al dan niet dreigen te verdwijnen).

Het Burgerinitiatief (Her)Bestemming/(Her)Gebruik geeft inwoners de mogelijkheid om voorstellen te doen voor de bestemming of het gebruik van panden en de aanleg van groenvoorzieningen. Hiermee wordt de leefbaarheid van straat, wijk of dorpskern bevorderd.

BEN denkt dat de Dorpsraden hierbij een coördinerende en begeleidende rol kunnen spelen, vanaf voorbereiding tot en met uitvoering van de initiatieven.  BEN is van mening dat hierdoor ook de Dorpsraden een zichtbarerol kunnen gaan spelen bij het leefbaar houden van de dorpskernen op Noord-Beveland.

Meer achtergrondinformatie vindt u in een boekje van de Vereniging Nederlandse Gemeente met diverse praktijkvoorbeelden: Burgerparticipatie VNG.pdf

Wilt u ook uw mening geven, meldt u dan aan bijBURGERSTEM.NET door uw naam en adres te mailen aan: burgerstem@zeelandnet.nl

 

Gelezen in het 'Gele Krantje' van 2 september 2015

 

Enquête BURGERSTEM.NET augustus 2015:

Gemeentelijke Belastingen Noord-Beveland

De enquête van BURGERSTEM.NET van augustus staat in het teken van de Gemeentelijke Belastingen op Noord-Beveland. Naast elke eigenaar of huurder van een woning ontvangt ook iedere bezitter van een 2e (recreatie)woning rond eind februari van ieder jaar een aanslag voor Gemeentelijke Belastingen. Daarnaast betalen toeristen, die op het eiland verblijven, voor elke dag een heffing in de vorm van de toeristenbelasting.

In september starten de besprekingen in de Gemeenteraad over de Begroting 2016 en hierbij staan ook de Gemeentelijke Belastingen op de agenda. Ter voorbereiding hierop hebben wij een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de diverse belastingen binnen onze Gemeente in de periode 2010 tot en met 2015. Uit deze cijfers blijkt dat de Gemeente Noord-Beveland voor nagenoeg alle belastingen, zowel qua niveau als qua ontwikkeling boven het gemiddelde in Nederland scoort. Uitsluitend voor de Toeristenbelasting scoort Noord-Beveland lager.

In het bijgaande overzicht treft u deze cijfers aan, verbijzonderd naar een overzicht met de belastingen waarmee alle inwoners/eigenaars worden geconfronteerd en een overzicht van de belastingen van eigenaars van 2e (recreatie)woningen (waarin op deeltijdbasis wordt gewoond), alsook de toeristenbelasting die aan bezoekers van Noord-Beveland wordt berekend. Cijfers kunt u downloaden via link: Gemeentelijke Belastingen 2010-2015.pdf

Heeft u ook een mening over de Gemeentelijke Belastingen en wilt u deze laten horen, geef u dan op als deelnemer aan BURGERSTEM.NET door uw naam, adres te mailen aan: burgerstem@zeelandet.nl

'Zomeractie' van de Gemeente Noord-Beveland gericht op Ondernemers !

De Gemeente is deze zomermaanden erg actief met het verzenden van sommeringbrieven aan ondernemers op Noord-Beveland. Veel van deze sommeringen hebben betrekking op 'illegale' reclameborden, waarbij de gemeente zich beroept op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet. De geconstateerde 'overtredingen' hebben echter betrekking op situaties die al vele jaren bestaan, en die niet recentelijk zijn veranderd. Toch meent men nu ineens te moeten gaan handhaven.

Nergens is sprake van schade aan de weg of gevaar voor het verkeer, dan wel een situatie die leidt tot wildgroei, waardoor 'redelijke eisen van welstand' van toepassing zijn. Volgens BEN moet er sprake zijn van een verandering in de omstandigheid om een sommering voor verwijdering te kunnen geven. Kortom een aparte 'zomeractie' waarmee de gemeente ook geen blijk geeft de regeldruk voor ondernemers te willen verminderen.

Daarentegen is er op diverse plaatsen in de Gemeente sprake van 'welstand'-situaties waar handhaving niet zou misstaan, maar waar de Gemeente niet thuis geeft. Het is duidelijk dat er niet altijd met één maat wordt gemeten!

Een en ander is voor BEN aanleiding geweest om het college een aantal vragen te stellen over deze 'zomeractie'. Vragen die we ter informatie ook aan de Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland (GON) hebben gezonden. De aan het college gestelde vragen kunt u hier downloaden. Sommeringsactie Gemeente.pdf

 

 

Noord-Beveland biedt je een zee aan ruimte!

Onder dit motto is BEN bezig met de ontwikkeling van een visie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de input van de deelnemers aan BURGERSTEM.NET, maar willen wij ook alle betrokken Noord-Bevelanders de mogelijkheid geven om hun ideeën kenbaar te maken. 

 Visie BEN

De bevolking van Noord-Beveland vergrijst en loopt in aantal terug. Er is onvoldoende werkgelegenheid op het eiland, waardoor (jongere) gezinnen noodgedwongen het eiland verlaten om elders een toekomst op te bouwen. De voorzieningen in de 6 dorpskernen nemen af en de middenstand staat onder toenemende druk. Het toerisme is (te) sterk seizoensgebonden en alleen hierop kan de toekomst van Noord-Beveland niet gebaseerd worden. De natuur en het landschap zijn een belangrijk bezit, maar worden te vaak opgeofferd aan toeristische belangen. Het roer moet om en er is een lange(re) termijnvisie nodig in plaats van de huidige visie van de Gemeente, gebaseerd op 'meer van hetzelfde'.

BEN staat voor betrokkenheid en openheid, en gelooft niet in plannen die van bovenaf worden opgelegd. Daarom willen wij alle inwoners bij de ontwikkeling van onze visie en plannen betrekken. U kunt uw ideeën ook aan ons mailen: ben-contact@zeelandnet.nl

 Geef maandelijks ook uw mening

BURGERSTEM.NET is een initiatief dat BEN dit jaar is gestart en hierbij kunnen deelnemers maandelijks via internet een enquête invullen, waarin ze hun mening geven over actuele zaken. Wilt u ook uw mening laten horen, meldt u dan aan:  burgerstem@zeelandnet.nl

Hieronder treft u de link aan naar de conceptvisie. Deze is uitgewerkt naar een aantal aandachtsgebieden, waarop BEN zich wil gaan richten. Graag horen wij uw mening en ook welke ideeën u hierover heeft. Het Visiedocument kunt u hier downloaden: Toekomstvisie BEN voor Noord-Beveland.pdf


 

 

Enquête BURGERSTEM juni 2015

Leefbaarheid en
Voorzieningen op Noord-Beveland

De enquête van juni staat in het teken van de Leefbaarheid en Voorzieningen, welke onlosmakelijk aan elkaar 
 zijn verbonden. Leefbaarheid is de waardering die mensen geven aan hun leefsituatie. Voorzieningen
zijn de beschikbare middelen en faciliteiten om mensen te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Voorbeelden daarvan zijn winkels, het openbaar vervoer, culturele instellingen, sportaccommodaties, kinderopvang,
scholen, bibliotheken en zorginstellingen.
Sinds enkele jaren staat de leefbaarheid, alsgevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, volop in de schijnwerpers. Vooral in die gebieden waar mensen wegtrekken en een minder mobiele (veelal oudere) bevolkingsgroep achterblijft.
Minder mensen betekent ook een kleiner (financieel) draagvlak voorvoorzieningen, waardoor op termijn ook winkels uit een wijk of dorp verdwijnen.

De leefbaarheid wordt bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving.
Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving trekt vaak sociaal actieve mensen aan.
Zij vormen het sociale kapitaal; zij hebben de kracht en het netwerk om een leefomgeving gunstig te beïnvloeden
en in stand te houden. Deze spiraal omhoog verbetert de leefbaarheid in algemene zin. Dit gaat echter niet
 vanzelf en burgerparticipatie (de inzet van burgers) is daarbij essentieel.

Zonder te willen doemdenken zijn op Noord-Beveland wel de eerste signalen zichtbaar van de afkalvende voorzieningen, waardoor de leefbaarheid niet direct maar wel op termijn onder druk komt te staan.
  Niet elke dorpskern beschikt bijvoorbeeld meer over een school, terwijl in veel dorpskernen de middenstand
zienderogen afneemt, winkels en woningen leeg en in de verkoop staan, waardoor de dorpskernen hun levendigheid en charme verliezen.

Nog geen deelnemer aan BURGERSTEM.NET geef u dan op via burgerstem@zeelandet.nl

 

Nieuwe winkeltijden op Noord-Beveland:

Coalitie VVD, SGP & CDA meet met 2 maten!

Op 30 april heeft de Gemeenteraad ingestemd met een voorstel voor nieuwe winkeltijden op zondag. Een principieel punt, waarbij bleek dat men hierover tijdens de coalitie-besprekingen al een compromis had gesloten, tussen de VVD, SGP en CDA. Hierbij mogen alleen winkels op campings en in havengebieden  op zondag open zijn. BEN was het samen met de PvdA en NBB daarmee niet eens.

Dit leidt namelijk tot willekeur qua regelgeving; Er zijn winkels die op zondag open mogen zijn en winkels die gesloten moeten blijven. Als je principieel bent, dan is het allemaal open of allemaal dicht! De wet is in een democratie immers voor iedereen gelijk.

BEN vindt dat winkeliers op zondag open mogen zijn, wanneer deze dat zelf willen. Om dat doel te bereiken, werd samen met PvdA en NBB een amendement ingediend. Doel was de coalitiepartners VVD, SGP en CDA aan te spreken op hun partijprincipes, en zo te zorgen voor rechtsgelijkheid voor alle ondernemers. Het amendement hield in dat alle winkels op zondag moesten sluiten, en daarmee de coalitiepartijen te dwingen tot principiële keuzes. We hadden verwacht dat zeker de SGP, maar ook het CDA hier VOOR zouden stemmen. Vervolgens zou de VVD gedwongen worden om te kiezen voor vrijheid van ondernemen en af te zien van de coalitieafspraak. Hierdoor zou er een meerderheid ontstaan van BEN, NBB, PvdA en VVD, zodat alle winkels op zondag naar eigen keuze open konden zijn.

De VVD liet blijken dat coalitieafspraken boven liberale partijprincipes gaan, en dat men zich hield aan het compromis. Ook SGP gaf dit aan en verliet daarmee haar principiële standpunt van zondagsheiliging. Het CDA zweeg en liet de andere coalitiepartijen de kastanjes uit het vuur halen. Aangezien het amendement hierdoor niet op de beoogde meerderheid kon rekenen, hebben PvdA, NBB en BEN het amendement ingetrokken, maar stemden tegen.

De nieuwe winkeltijden zijn daarmee helaas een feit en gaan er toe leiden, dat ook winkels die in het verleden wel op zondag open waren, nu hun deuren moeten sluiten. Alleen winkels op campings en in jachthavengebieden mogen op zondag open zijn.

BEN is ook op de zondagsrust gesteld, maar heeft ook oog voor het vrije ondernemerschap met de mogelijkheid voor alle ondernemers om op zondag open te zijn, op basis van gelijke rechten. Helaas voor hen meet de huidige coalitie op Noord-Beveland met twee maten.

NB. Een impressie van Raadsvergadering vindt u hier: Impressie Raadsvergadering 30 APRIL 2015.pdf (194,7 kB)

Enquete BURGERSTEM in april

KRIMP op Noord-Beveland; Kans of Bedreiging

Krimp roept bij de meeste mensen beelden op van verlaten en vervallen Franse dorpen, waar de laatste inwoner zojuist is vertrokken en hooguit een enkele Nederlander nog een vakantiehuis bezit. Maar in Nederland is er ook een aantal gebieden waar aantoonbaar sprake is van Krimp, waarbij Zeeland één van de ‘risicogebieden’ is die met Krimp wordt geconfronteerd.

Krimp gaat over een daling van de bevolking en het aantal huishoudens in een regio op lange(re) termijn. Hierdoor ontstaat een daling van de vraag naar voorzieningen, waar- door het voorzieningenniveau niet meer rendabel kan functioneren. Door teruglopende inwoneraantallen en vergrijzing worden lokale overheden geconfronteerd met minder inkomsten en hogere kosten bijvoorbeeld op het terrein van ouderenzorg. Ontgroening leidt ook tot kleinere leerlingaantallen en daarmee komt de bekostiging van scholen onder druk te staan. Daarnaast zien we sluiting van winkels, doordat het aantal klanten afneemt en wat nog wordt versterkt doordat steeds meer mensen via webwinkels gaan kopen.

Al deze factoren samen leiden ertoe dat de voorzieningen onder druk komen te staan. De laatste winkel in een dorp sluit, de bibliotheek sluit, de school sluit. De woningmarkt komt onder druk te staan als gevolg waarvan vastgoedprijzen zullen dalen. Dit heeft uiteindelijk een negatief effect op de leefbaarheid in een dorp of regio. Wanneer de leefbaarheid in belangrijke mate en bij voortduring onder druk komt kan - op termijn - een regio zijn aantrekkingskracht als vestigingsmogelijkheid voor mensen en bedrijven verliezen. Dat leidt weer tot minder werkgelegenheid en daarmee een verdere daling van de aantrekkelijkheid van een regio. Als reactie daarop trekt uiteindelijk de jonge(re) bevolking weg naar de Randstad of naar regionale stedelijke centra.

Dit is de neergaande spiraal, echter wanneer men tijdig visie en beleid ontwikkelt en omzet naar concrete acties, kan Krimp ook kansen bieden. Ontkenning dat het op Noord-Beveland niet zo’n vaart zal lopen is (te) naïef; er is een (pro)actieve aanpak vereist en BEN wil zich hiervoor sterk maken.

In april zal de eerste enquête van BURGERSTEM.NET hierop gericht zijn, aangezien Krimp ons allemaal aangaat. In deze enquête wordt aan de hand van een aantal concrete knelpunten de mening van de deelnemers aan BURGERSTEM gevraagd. Knelpunten waarmee de meesten van ons vroeg of laat worden geconfronteerd en waarop de gemeente ons inziens onvoldoende reageert en acteert. BEN zal de mening van de deelnemers aan BURGERSTEM.NET betrekken in de Gemeenteraads-vergadering van april, en het College van B&W vragen om KRIMP vast op de Raadsagenda te plaatsen en hiervoor een pro-actief beleid te voeren met concrete acties.

Geluidsoverlast en veiligheid Ruiterplaatweg in Kamperland

Al enige tijd klagen omwonenden over de ongewenste verkeerssituatie op de Ruiterplaatweg, met name het deel vanaf de Oost Westweg naar de bebouwde kom van Kamperland.  Op de Ruiterplaatweg tussen de Burgemeester de Moorweg  en de verkeerslichten in de bebouwde kom van Kamperland wordt veel te snel gereden. Naast verkeersonveilige situaties is er sprake van sterke geluidoverlast voor de bewoners van de Nieuwe Achterweg..

De bewoners hebben een verzoek bij de Gemeente ingediend om aan deze situatie iets te doen, waarop de Gemeente als volgt reageerde:  “Vanwege de komst van het winkelcentrum en de wens om de Ruiterplaatweg een meer ‘dorps’ karakter te geven is herinrichting van de Ruiterplaatweg al opgenomen in de planning van de gemeente. Daarnaast wil de gemeente ook de Veerweg beter ontsluiten zodat ook hier voldoende bezoekers voor de ondernemers zullen komen. Wij kunnen u mededelen dat de gemeenteraad krediet beschikbaar heeft gesteld om het kruispunt aan de Ruiterplaatweg aan te passen. Samen met bewoners en ondernemers worden de plannen verder uitgewerkt.  Op 29 oktober 2014 houdt de dorpsraad (Dorak) een informatieavond over het project ‘Rondom Kamperland’. Hier kunnen ideeën worden ingebracht. Dit betreft ook de aanpak van de Ruiterplaatweg. De inhoud van uw brief nemen wij uiteraard ook mee als reactie”. Een aparte brief gericht aan het Waterschap leverde qua reactie, een exacte kopie van deze tekst op.

Al met al 2 nietszeggende reacties op een wezenlijke vraag van burgers, waarbij de gemeente slechts verwijst naar de dorpsraad Dorak, die op hun website hierover niets over 'Rondom Kamperland' vermelden. Kortom men kan niet aan de indruk ontkomen dat de inwoners met het bekende ‘kluitje in het riet worden gestuurd’ en hun verzoek niet serieus wordt  genomen.

BEN vindt dit ongepast en gaat hierover in de Raadsvergadering van 26 maart vragen stellen.

 

Niet op presentatie van BURGERSTEM.NET geweest?

 
Hier vindt u de presentatie die daar gegeven is en die u kunt lezen.

Klik 2 keer op de tekst hiernaast om presentatie te openen:  BURGERSTEMNET presentatie 20 maart.pdf (4930005)

BURGERSTEM.NET; een nieuw initiatief van BEN

BURGERSTEM.NET is een nieuw initiatief van BEN (BEtrokken Noord-Beveland). Hiermee kunnen BEN-kiezers en Betrokken Noord-Bevelanders hun mening geven over zaken die binnen onze gemeente spelen. Uw mening levert een directe bijdrage aan de mening- en besluitvorming van de BEN-fractie. Via BURGERSTEM.NET kunt u permanent uw stem laten horen en direct betrokken zijn bij wat er in politiek Noord-Beveland gebeurt. Niet slechts één keer in de 4 jaar, maar continu als een Betrokken Noord-Bevelander/se.
 
Als deelnemer aan BURGERSTEM.NET krijgt U maandelijks via email een korte vragenlijst gezonden. Hierin wordt uw mening gevraagd over onderwerpen, die op de agenda van de Gemeenteraad staan. U stuurt uw mening op de gestelde vragen aan ons terug en deze worden verzameld. De resultaten worden aan de leden van de BEN-fractie in de Gemeenteraad verstrekt, die deze betrekken in hun mening- en besluitvorming. U kunt zich voor BURGERSTEM.NET opgeven door uw naam (met voorletters), volledige adres en emailadres te mailen aan: burgerstem@zeelandnet.

Kijk voor meer informatie op de website van BURGERSTEM.NET: www.burgerstem.net

 

Stadspolder te Kortgene:

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Vorige week werd tijdens de gemeenteraadsvergadering een presentatie gegeven over de nieuwe gebouwen die gepland zijn in de Stadspolder. Het gaat om een school, dorpshuis, gymzaal, huisartsenpraktijk en 20 huurappartementen. Waar grote onduidelijkheid over is, is de ontsluiting. Daar wordt op zijn minst vaag over gedaan, er komt ergens een ontsluiting bij de Molendijk. De architect had echter al wegen ingetekend naar de Burg. Snellenstraat, Van Cittersstraat en Kaaidijk. Kijk op het plaatje hieronder links.  

De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor ons onbekend en we vragen ons af of hiermee rekening gehouden is. Daarom hebben we vragen gesteld aan het College van B&W. U kunt die downloaden door  hieronder te klikken.

RWS gaat 79 woningen slopen op Noord-Beveland

Gisteravond was een historische bijeenkomst van de gemeenteraad. Waar regelmatig enthousiaste projectontwikkelaars, ook in tijden van crisis, een blijmoedige gehoor toegesproken hebben over prachtige plannen, gebeurde nu het omgekeerde. Mw. Iris de Vries van de woningcorporatie kwam met een wake-up call. Ze zijn van plan 79 goedkope huurwoningen te gaan slopen in de toekomst. Nu komt de krimp, waarvan beweerd werd dat die niet zou plaats vinden op Noord-Beveland, dichterbij.

De RWS gaat de komende maand in gesprek met bewoners, maar voor een blokje woningen in Wissenkerke, geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens (bejaardenwoningen heetten die vroeger) is het doek al gevallen. De corporatie heeft met de nog zittende huurders overeenstemming bereikt over vertrek. Het is echter aan de gemeente(raad) om op te komen voor toekomstige huurders. BEN wil graag dat er in de toekomst voldoende goedkope woningen overblijven. Door de zogenaamde gezinsverdunning zijn er steeds meer huishoudens met maar 1 inkomen, dus zijn woningen met lage lasten nodig. Een woningcorporatie beheert het maatschappelijk kapitaal, in de vorm van huurwoningen. Die zijn van de samenleving, van ons allemaal. BEtrokken Noord-Beveland vindt het slopen van  goede woningen een vorm van kapitaalvernietiging. Collega-raadslid ArieKees Oudshoorn van NBB was als vanouds scherp als een scheermes. Hij constateerde dat bij sloop de gemeente toch een sloopvergunning zal moeten geven. Als hij met een motie van die strekking komt om dat te voorkomen, zal BEN die steunen.

De corporatie wil ook nieuwe woningen bouwen, met name ‘nul-treden’ woningen, die goed toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn, maar die wel duur worden.

Het gaat niet aan, om alleen maar te roepen dat er niet gesloopt mag worden. Er is een serieus probleem, dat alleen maar groter wordt. De RWS denkt in een bepaalde oplossingsrichting, waarvan wij vinden dat die een hoog tekentafelgehalte heeft.  Wij zullen met alternatieven moeten komen. BEN heeft daar bepaalde gedachten over, maar roept met name de inwoners van Noord-Beveland op om te komen met suggesties en ideeën. U kunt dat doen op Facebook of via een mail aan ons.

News

31/07/2016 22:27
Het thema voor de maand juli ‘Transparant en Objectief Bestuur’ was gekozen om inzicht te krijgen hoe de inwoners een en ander in de praktijk op Noord-Beveland ervaren en waarbij de resultaten voor zich spreken. Uit de resultaten blijkt o.a. dat meer dan 84% van de deelnemers minder positief is...
08/05/2016 13:17
Gemeenten zien steeds meer winkels verdwijnen; een tendens die ook op Noord-Beveland duidelijk waarneembaar is. Oorzaken zijn o.a. internet-winkels, vergrijzing van de bevolking en teruglopende omzetten/marges. Ook worden winkels gesloten door het gebrek aan opvolging.Het winkelbestand is...
31/03/2016 15:22
  De Nederlandse bevolking verandert snel qua samenstelling. Niet alleen het aantal 65-plussers neemt sterk toe, ook het geboortecijfer daalt. Hierdoor is al enige jaren duidelijk een afname zichtbaar van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Dit heeft de nodige gevolgen, zoals...
13/03/2016 17:24
‘GROEN’ Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene energie en de mogelijkheid om dit gemeengoed op Noord-Beveland te laten worden. Dit via eigen investeringen, waarbij de inwoners direct zelf zouden profiteren...
16/02/2016 22:19
In de enquête van februari vroegen wij aan de deelnemers aan BURGERSTEM.NET hun mening over de dorpsraad in hun dorpskern.  Aanleiding waren de uiteenlopende berichten over het functioneren van de Dorpsraden in de verschillende kernen, en het feit dat de Gemeente meent dat de Dorpsraden op...
18/01/2016 21:32
 BEN is er van overtuigd dat het beleid van de Gemeente meer gericht moet worden op het creëren van de noodzakelijke voorwaarden om Noord-Beveland een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te maken voor bestaande en nieuwe inwoners. Vandaar dat de enquête van januari in het teken stond van...
05/01/2016 20:56
Eén van de fundamenten van de toekomstvisie van BEtrokken Noord-Beveland (BEN) is de groei van het aantal, vaste inwoners op Noord-Beveland. In veel gebieden in Zeeland is Krimp een gegeven en ook op Noord-Beveland is voor het tweede jaar achtereen het aantal inwoners gedaald. BEN is er van...
16/12/2015 10:39
De enquête van december stond in het teken van de beoogde vervanging van de windturbines in de Jacoba/Rippolder bij Kamperland. Nooit eerder reageerden zoveel mensen op een enquête, en dit maakt duidelijk dat iedereen zich erg betrokken voelt bij het onderwerp en hierover een duidelijke mening...
02/12/2015 11:52
Vervanging van de Windturbines in de Jacoba/Rippolder In de enquête van oktober vroegen wij aan de deelnemers van BURGERSTEM.NET al hun mening over windenergie. Camperwind BV, die de windturbines bij Kats en bij Kamperland exploiteert, heeft nu een verzoek ingediend voor de vervanging van de 5...
24/11/2015 12:29
 In deze enquête vroegen wij de mening van de Burgerstemmers over de door BEN gekozen standpunten bij de Algemene Beschouwingen over de Begroting voor 2016. In het algemeen blijken de Burgerstemmers zich goed te kunnen vinden in de standpunten van BEN. Zo vindt meer dan 60% dat voor een...
1 | 2 | 3 >>

News

31/07/2016 22:27
Het thema voor de maand juli ‘Transparant en Objectief Bestuur’ was gekozen om inzicht te krijgen...
08/05/2016 13:17
Gemeenten zien steeds meer winkels verdwijnen; een tendens die ook op Noord-Beveland duidelijk...
31/03/2016 15:22
  De Nederlandse bevolking verandert snel qua samenstelling. Niet alleen het aantal...
13/03/2016 17:24
‘GROEN’ Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen...
16/02/2016 22:19
In de enquête van februari vroegen wij aan de deelnemers aan BURGERSTEM.NET hun mening over de...
18/01/2016 21:32
 BEN is er van overtuigd dat het beleid van de Gemeente meer gericht moet worden op het...
05/01/2016 20:56
Eén van de fundamenten van de toekomstvisie van BEtrokken Noord-Beveland (BEN) is de groei van het...
16/12/2015 10:39
De enquête van december stond in het teken van de beoogde vervanging van de windturbines in de...
02/12/2015 11:52
Vervanging van de Windturbines in de Jacoba/Rippolder In de enquête van oktober vroegen wij aan de...
24/11/2015 12:29
 In deze enquête vroegen wij de mening van de Burgerstemmers over de door BEN gekozen...
1 | 2 | 3 >>