BEN heeft een lange(re) termijnvisie voor Noord-Beveland ontwikkeld. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van de input van de deelnemers aan BURGERSTEM.NET, een sociaal platform waar betrokken Noord-Bevelanders maandelijks hun mening over actuele onderwerpen kunnen kenbaar maken. De toekomstvisie is uitgewerkt naar een aantal aandachtsgebieden, waarop BEN zich wil gaan richten. BEN staat voor betrokkenheid en openheid, en gelooft niet in plannen die van bovenaf worden opgelegd. Daarom hebben wij alle inwoners bij de ontwikkeling van onze visie en plannen betrokken. Regelmatig zal de toekomstvisie worden getoetst aan de praktijk en de actuele ontwikkelingen, zodat de visie haar waarde als kompas blijft behouden.

Missie van BEN

BEN heeft voor zichzelf de volgende missie opgesteld: “Inspelen op maatschappelijke trends & kansen om daarmee de werkgelegenheid en bedrijvigheid op Noord-Beveland te versterken en zo de leefomgeving van inwoners te verbeteren, met behoud  van de natuurlijke waarden van Noord-Beveland en deze waar mogelijk versterken”.

Duurzaamheid staat daarbij centraal om de continuïteit van een samenleving te bevorderen, die echter wordt beïnvloed door maatschappelijke trends, kansen en nieuwe ontwikkelingen. Om invulling aan onze missie te geven, moet Noord-Beveland actiever worden en loskomen van het ‘eiland denken’. Het motto is ACTIE; vanaf de inwoners tot en met het Gemeentebestuur, en daarbij moet iedereen openstaan voor nieuwe trends en ontwikkelingen die ook voor Noord-Beveland onafwendbaar zijn.

 

Bestuur en beleid van Gemeente Noord-Beveland

Het is tot nu toe niet eenvoudig gebleken om effectief oppositie te voeren. De huidige bestuurscultuur wordt bepaald door gebruik van de machtspositie van het zittende college, in plaats van te streven naar een hechte samenwerking met de oppositie. (Te) vaak worden besluiten genomen die uitsluitend door de coalitie worden ondersteund, waarbij de oppositie (ondanks de meerderheid van stemmers op Noord-Beveland), volledig ‘buiten spel’ staat. Het beleid is al jarenlang gericht op ‘meer van hetzelfde’, zonder wezenlijke verandering en vooral gericht op het belang van een kleine minderheid.

Alles staat primair in dienst van het toerisme en grote ondernemers lijken steeds meer het Gemeentelijk beleid te kunnen beïnvloeden. Op langere termijn biedt het toerisme alleen, onvoldoende basis voor de duurzame ontwikkeling van ons eiland.

Het hoogseizoen is te kort en het groeiende aanbod van toeristische alternatieven te groot om het economische beleid van de Gemeente hierop primair te blijven richten. BEN wil met concrete plannen een alternatief bieden en wij vertrouwen er op dat het College en de coalitie (in het belang van Noord-Beveland) hiervoor openstaan en samen met BEN hieraan invulling willen geven.

 

Bedrijvigheid/werkgelegenheid op Noord-Beveland

Noord-Beveland kent te weinig bedrijvigheid en werkgelegenheid, waardoor veel inwoners elders werken en vervolgens ook gaan wonen. Vooral jongeren vetrekken van het eiland en hierdoor is er niet alleen sprake van krimp, maar ook vergrijzing van de bevolking. Het voorzieningenniveau in de meeste dorpskernen is de laatste jaren sterk afgenomen met alle gevolgen van dien. Inwoners moeten zich bewust zijn dat hun koopgedrag mede de continuïteit van de voorzieningen in hun leefomgeving bepaalt.

De neerwaartse spiraal moet worden omgekeerd door groei van de bedrijvigheid en werkgelegenheid op Noord-Beveland. Aankopen via Internet nemen steeds verder toe en hierdoor zal het winkelbestand verder afnemen. In veel dorpskernen staan nu al veel winkelpanden leeg en hier moet een nieuwe bestemming voor worden gevonden. Dit biedt kansen voor de vestiging van kleinschalige bedrijven, die niet gebonden zijn aan een geografische locatie. Door Internet kunnen (technologie)bedrijven zich vrijer vestigen, en Noord-Beveland heeft deze bedrijven en hun medewerkers veel te bieden.

 

Zorgvoorzieningen op Noord-Beveland

Vergrijzing van de bevolking is niet alleen een bedreiging, maar biedt ook nieuwe kansen voor de werkgelegenheid op Noord-Beveland. Gezien de vergrijzing zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk toenemen. Het huidige beleid van de Gemeente wordt gekenmerkt door terughoudendheid waar het gaat om ouderen(zorg), terwijl de zorgeconomie voor Noord-Beveland juist interessante perspectieven biedt.

 

 

Inwoners Noord-Beveland actiever betrekken

Zeker in een kleine gemeenschap is de sociale samenhang erg belangrijk. BEN wil inwoners (in straten en dorpskernen op het eiland) actiever gaan betrekken bij projecten om de eigen leefomgeving te verbeteren. Veel dorpskernen zijn (mede door de toenemende leegstand van winkels) aan het verpauperen en wij willen hier iets aan gaan doen. Het opknappen van de dorpskernen vormt een speerpunt en is in ieders belang. De Gemeente moet initiatieven (die vanuit de dorpskernen ontstaan en breed worden ondersteund) financieel mogelijk maken. Ideeën om de dorpskernen weer aantrekkelijk te maken, kunnen met een plan van uitvoering worden ingediend. Na goedkeuring wordt een subsidie toegekend, waarbij de nadruk vooral moet liggen op de samenwerking van inwoners bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dorpsraden moeten hierbij ook actief betrokken worden, zodat iedereen een bijdrage levert om de dorpskernen op Noord-Beveland weer nieuw elan te geven.

Natuurbehoud op Noord-Beveland

Natuur is het grootste bezit van Noord-Beveland en trekt veel toerisme. Natuur is echter ook belangrijk voor het welzijn van de eigen bevolking en mag niet (verder) worden opgeofferd aan het toerisme. Er zijn al te veel voorbeelden dat men het niet zo nauw heeft genomen met het behoud van de natuur en het landschap. Zelfs organisaties als het Zeeuws Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie moesten hiervoor buigen. De duurzaamheid van de natuur en het milieu is een speerpunt en BEN wil zich hard maken dat dit ook Gemeentelijk Beleid wordt! Ook willen wij de provincie oproepen om (pro)actiever te gaan optreden bij overtredingen door Gemeentes om er voor te zorgen dat er geen nieuwe ontsporingen plaatsvinden.

Marinecultuur op Noord-Beveland

Noord-Beveland heeft vruchtbaar land en is omgeven door water, en heeft daardoor een goede uitgangspositie voor een combinatie van landbouw en visserij. Er zijn nieuwe en innovatieve teelten, die kunnen leiden tot producten met een hoge toegevoegde waarde, of producten waarnaar nu of in de toekomst veel vraag zal zijn. Seafarm was één van de eerste vissers die ‘aan land ging’, en hier wordt tarbot gekweekt. Inmiddels heeft deze visser van mesheften, ook oesters op het land gekweekt. Dat zelfde gebeurt in Colijnsplaat, op een nog grotere schaal. Op de proeflocatie van Zeeuwse Tong zal ook een viskwekerij gevestigd worden, van een vis die als vervanger van tonijn wellicht veel verkocht zal worden. Voor zeewier zijn er velerlei toepassingen en een van de eerste die dit in Nederland teelt is ZeeWaar bij Kamperland. De meeste zeeën worden overbevist en sommige populaire vissoorten worden met uitsterven bedreigd. Vandaar dat deze vormen van telen een duurzame toekomst hebben. BEN wil deze initiatieven graag ondersteunen en bevorderen dat deze producten ook meer lokaal gebruikt en bewerkt worden. Toeristen heben veel belangstelling voor streekproducten en gerechten. Hopelijk pakt de horeca dit op. 

Promotie van Noord-Beveland

Nieuwe bedrijven en mensen komen niet vanzelf naar Noord-Beveland. Dit vereist een actieve marketing en gerichte promotie naar de doelgroepen. Aandacht moeten worden gevraagd in de media en er via advertenties in bladen en op websites, die zich richten op de primaire doelgroepen (kleinere, niet geografisch gebonden bedrijven, natuurbewuste jongeren en rust zoekende senioren). Niet alleen gericht op de Nederlandse markt, maar ook op de Vlaamse markt.